Det är viktigt att du blir nöjd med både utfört arbete och med den överenskommelse vi gör. Vi följer rekommendationer från Sveriges Byggindustrier som är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag. Vi vill att vi noggrant går igenom arbetets omfattning innan avtal och arbetsstart.
Vi använder skriftligt avtal innan arbetet påbörjas. Vid småhus entreprenad använder vi Entreprenadkontrakt som utgår ifrån allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 18. Om det gäller reparation eller ombyggnad, använd avtalsmallen Hantverkarformuläret -17. För ändrings-och tilläggsarbeten använder vi även avtal.


Viktigt är att i avtalet klargöra följande:

a) Arbetets omfattning. Skriv vad som ska utföras. b) Priset eller grunderna för hur priset bestäms.

c) Tiden för betalning (betalningsplan).

d) Tiden för arbetets start och slut.

e) Hur ändrings- och tilläggsarbeten ska gå till.

f) Besiktning, av kunden eller extern part,

g) Försäkring, Kontrollera om det behövs färdigställandeskydd enligt lag (2014:227) om färdigställandeskydd. Vid småhusentreprenader krävs normalt att det finns färdigställandeskydd. Det är konsumenten (beställaren) som ska se till att färdigställandeskydd finns. Se www.gar-bo.se

Byggherreansvar

För att få lov och/eller startbesked för en byggnad måste det finnas ansvariga för ”bygget” som kallas byggherre, det är den som äger fastigheten. Var och vad du får bygga eller inte regleras i kommunens detaljplaner eller områdesbestämmelser, om du vill bygga utanför detaljplan gör kommunen en lämplighetsprövning. Oberoende av vilken typ av lov eller anmälan som ska ske kommer du behöva bifoga olika ritningar och handlingar. För enklare åtgärder behövs oftast inte lika omfattande handlingar. Det är kommunen som avgör vilka ritningar, handlingar och övriga uppgifter som behövs för att kunna pröva ansökan.

När du anlitar oss som, entreprenör för bygget ser vi till att lagar och förordningar följs. Vi hjälper dig med ditt byggherreansvar och kan även ansvara för underentreprenad.

Byggherre har ansvar samtidigt finns även en Kontrollansvarig som är en oberoende kvalitetsgranskare. Kunden ska känna sig säker på att kontrollansvarig bistår med regelbundna kontroller av planer och genomförande av arbetet. Det måste exempelvis finnas en behörig kontrollansvarig till nybyggnation och utbyggnader med bärande konstruktion.

Det är många lagar och förordningar att ta hänsyn till och byggherren har ansvar för att dessa följs: Plan- och Bygglagen (PBL) Plan- och Byggförordningen (PBF) Boverkets byggregler (BBR) Miljöbalken (MB) Tekniska krav (BBR) Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Arbetsmiljölagen (AML) Konsumenttjänstlagen (KtjL) Konsumentköplagen (KKöpL).

Ritningar och andra handlingar. Oavsett vilket lov eller anmälan som du ska genomföra kommer det behöva bifoga olika ritningar och handlingar. För enklare åtgärder behövs oftast inte lika omfattande handlingar. Det är kommunen som avgör vilka ritningar, handlingar och övriga uppgifter som behövs för att kunna pröva ansökan. Ritningar ska vara fackmannamässig upprättade.

Lite mer information om Tillgänglighet. Grundkravet är att man ska kunna ta sig in i byggnaden och från det planet nå de viktigaste funktionerna. Även i ett tvåvåningshus ska ett våningsplan vara helt tillgängligt för människor med funktionshinder. Detta gäller dock inte fritidshus. Det innebär att man ska kunna ta sig mellan entrén, sovrum, kök, badrum, tvättmaskin, sällskapsrum och förvaring utan att behöva gå via trappor eller andra hinder. Om det finns en balkong eller uteplats i anslutning till våningsplanet ska även den kunna användas av alla boende. Det här ställer krav på trösklar, bredden på dörrar och valv, rörelseutrymmet i kök och badrum och så vidare.